Grunnleggende verdier og etiske retningslinjer

Hensikt
Byggma-konsernet skal drives i overensstemmelse med eiernes mål og hensikter med sitt eierskap. Konsernet er avhengig av ansvarlige, seriøse og langsiktige medarbeidere og eiere. En viktig faktor for å oppnå selskapets målsetning er at konsernet til enhver tid har et godt samfunnsomdømme. For å sikre konsernets måloppnåelse, har styret vedtatt følgende retningslinjer. Disse etiske retningslinjer beskriver generelt de etiske prinsippene som konsernet skal styre sin virksomhet etter, måten konsernet skal behandle sine samarbeidspartnere på og den atferden konsernet forventer av sine medarbeidere samt andre som opptrer på konsernets vegne. Disse retningslinjene er først og fremst et verktøy for å beskrive og stimulere ønsket adferd og kultur i konsernet.

Omfang
Disse retningslinjene er generelle bestemmelser som gjelder alle ansatte i Byggma ASA samt alle ansatte i konsernets datterselskaper samt alle andre personer som opptrer på vegne av konsernet.
Ansatte må samtidig sørge for at virksomheten opererer i samsvar med gjeldende lover og forskrifter på de stedene konsernet er representert. Ved tvil om en bestemt aktivitet er lovlig eller etisk forsvarlig skal det på forhånd - så langt det er praktisk mulig - rådføres med nærmeste overordnede eller konsernledelse

Ansvar
Konsernets etiske retningslinjer godkjennes av styret i Byggma ASA. Konsernsjefen er ansvarlig for at de etiske retningslinjene blir utarbeidet, vedlikeholdt, implementert og overholdt.
Ledere på alle nivå har et spesielt ansvar for at sine medarbeidere og andre som opptrer på vegne av konsernet, gjør seg kjent med retningslinjene samt arbeider for og kontrollerer at de etterleves.
Alle ansatte forventes å opptre i henhold til retningslinjenes innhold og verdigrunnlag. Oppstår det tvil må den ansatte avstå fra handlingen eller ta forholdet opp med nærmeste overordnede.
Alle ansatte har et selvstendig ansvar for å varsle om brudd på de etiske retningslinjene som en får kjennskap til på arbeidsplassen. Brudd på disse retningslinjene vil ikke bli akseptert, og kan i henhold til relevante lover, forskrifter og arbeidsreglement føre til disiplinære reaksjoner, oppsigelse, avskjedigelse og/eller rettslige skritt.

Rutiner for varsling om etiske forhold
Byggma-konsernet forventer at alle ansatte aktivt støtter opp om selskapets etiske retningslinjer overfor kollegaer, samarbeidspartnere og samfunnet for øvrig. Det forventes at brudd på etiske retningslinjer varsles, slik det også skal gjøres ved brudd på straffebestemmelser, andre lovbestemte påbud eller forbud, eller andre fastsatte instrukser eller retningslinjer.
Som hovedregel skal brudd tas opp med overordnet. Hvis dette ikke er hensiktsmessig, skal en henvende seg til andre overordnede eller leder i selskapet.  Alternativt kan konsernsjef, styrets leder eller revisjonsutvalgets leder varsles (se siste side for kontaktinformasjon).

Den som i god tro henvender seg til overordet, andre overordnede, leder i selskapet eller konsernsjef, styrets leder eller revisjonsutvalgets leder, vil være beskyttet mot sanksjoner fra Byggma-konsernet som følge av denne henvendelse. Det vil bli oppfattet som brudd på disse etiske retningslinjer å diskriminere eller trakassere noen for å ha tatt opp eller på annen måte varsle om brudd på etiske forhold.

Arbeidsmiljø, like muligheter og personlig atferd
Arbeidsmiljøet skal preges av likeverd, åpenhet og toleranse. Atferd skal baseres på respekt for menneskeverdet. Andre kulturer og sedvaner skal respekteres. Byggma-konsernet skal kjennetegnes ved like arbeidsmuligheter og rettferdig behandling. Byggma-konsernet aksepterer ikke trakassering eller diskriminering på grunnlag av kjønn, religion, rase, nasjonal eller etnisk opprinnelse, kulturell bakgrunn, sosial tilhørighet, funksjonshemming, seksuell legning, sivilstand, alder eller politisk oppfatning. Byggma-konsernet er en rusfri arbeidsplass. Det betyr at du ikke må være påvirket av rusmidler så lenge du er på jobb for Byggma-konsernet. Begrensede mengder alkohol kan bli servert i forbindelse med arrangement og representasjon. Dette forutsetter at inntaket ikke kombineres med drift av maskiner, kjøring eller andre risikoutsatte forhold. Bruk av tobakk, snus og lignende skal følge gjeldende lover, forskrifter og alminnelige regler for god hygiene. Bruk av Byggmas merkevarelogoer skal praktiseres med varsomhet på grunn av selskapet omdømme.

Interessekonflikt, integritet og habilitet
Det skal ikke søkes å oppnå fordeler for seg selv eller andre, som er upassende, eller på annen måte kan skade Byggma-konsernets omdømme og interesser. Det skal utøves godt skjønn, forsiktighet, omtanke og redelighet i handling for Byggma-konsernet.

Bestikkelser, gaver, fordeler og korrupsjon
Det skal aldri tilbys ulovlige eller urettmessige pengegaver eller andre upassende fordeler til noen, herunder offentlige medarbeidere eller hos våre kunder eller leverandører, for å oppnå forretningsmessig begunstigelse. Dette gjelder uavhengig av om fordelen tilbys direkte eller gjennom en mellommann. Det må ikke aksepteres gaver, betalte reiser eller andre ytelser av personlig karakter fra forretningsforbindelser som kan svekke eller skape tvil mottakers integritet eller uavhengighet eller som gi slikt inntrykk, til skade for ham/henne eller for Byggma-konsernet. Eventuelle gaver skal være av lav økonomisk verdi.
Det skal utøves åpenhet i forbindelse med mottak og overrekkelse av gaver og andre fordeler.
Reiser, opphold og /eller kurs etter invitasjoner fra leverandør eller andre forretningsforbindelser, skal godkjennes av overordnede. Det skal stilles strenge krav til faglig innhold og nytte. Slike reiser skal normalt betales av Byggma-konsernet.

Oppmerksomhet/representasjon
Alminnelige former for gjestfrihet og sosialt samvær hører med til høflig forretningsomgang. Graden av slik oppmerksomhet må imidlertid ikke utvikles slik at den påvirker beslutnings-prosessen, eller ha grunn til å tro at den gjør det. Hyppighet og grad av oppmerksomhet bør stå i rimelig forhold til forretningens omfang.

Forhold til arbeidsgiver
Ansatte må ikke berike seg av selskapets materielle eller immaterielle verdier, slik som eiendeler, særskilt kunnskap, metoder, konsepter eller ideer.

Forhold til forretningsforbindelser
Ansatte må ikke foreta handlinger som kan bringe dem i et forhold til konsernets kunder, leverandører eller andre av konsernets forbindelser, som kan hindre objektiv opptreden. Leverandører skal behandles upartisk og rettferdig. Byggma-konsernets ansatte må ikke misbruke sin stilling til å oppnå spesielle fordeler i sin kontakt med Byggma-konsernets forretningsforbindelser.

Forhold til konkurransereglene
Byggma-konsernet er tilhenger av en fair og åpen konkurranse. Byggma-konsernets virksomheter og Byggma-konsernets ansatte skal ikke under noen omstendigheter forårsake brudd på konkurransereglene, gjennom for eksempel ulovlig prissamarbeid,
ulovlig markedsdeling, eller annen adferd som hindrer, begrenser eller vrir konkurransen i strid med gjeldende konkurranselovgivning.

Habilitet
Hvis personlige interesser kan påvirke avgjørelsen i en sak vedkommende har ansvar for, eller andre kan anse dette som sannsynlig, skal saken fremlegges for overordnet. En skal informere sin overordnet om reell og mulig inhabilitet, så som eierinteresser, familieforhold, nært vennskap med mer til forretningsmessige saker og forhold. Medarbeidere eller styremedlemmer skal unngå å ha personlige interesser - direkte eller indirekte i andre virksomheter hvis dette svekker eller oppleves å svekke lojaliteten til Byggma-konsernet.

Konfidensiell informasjon
Fortrolige opplysninger som mottas i forbindelse med tjenesteforhold må respekteres og ikke brukes til personlig vinning eller komme uvedkommende til kunnskap. Informasjon knyttet til priser, produkter, løsninger og andre forhold av betydning for forretningsforbindelser skal ikke gis utenforstående. Dersom en ansatt under sin tjeneste får kunnskap om forretningshemmelighet eller informasjon av konfidensiell art, herunder immaterielle rettigheter eller innovative ideer, må han ikke bringe slik informasjon videre til tredjemann uten Byggma-konsernets samtykke eller benytte slik informasjon til noe annet formål enn utførelse av jobben i Byggma-konsernet.

Innsidehandel
En skal ikke handle med eller gi råd om handel med selskapets verdipapirer eller andre børsnoterte selskapers verdipapirer på grunnlag av ikke-offentlig informasjon som en fått tilgang til gjennom sitt arbeid eller oppdrag for Byggma-konsernet og som, hvis den ble offentlig kjent, kunne påvirke kursen på disse verdipapirene.

Økonomiske forhold og transaksjoner
Byggma-konsernet skal gi en fullstendig, riktig, nøyaktig og forståelig redegjørelse i sine regnskapsrapporter, og i andre dokumenter som sendes offentlige myndigheter, og i all annen offentlig kommunikasjon. Alle regnskaper skal føres og legges frem i samsvar med gjeldende lovgivning, forskrifter og god praksis. Alle aktiviteter som medfører økonomiske konsekvenser skal være forsvarlig dokumentert, og transaksjoner skal ikke forsettlig klassifiseres feil, enten det gjelder føring a konto, avdeling eller regnskapsperiode. Regnskapene skal gi riktig uttrykk for Byggma-konsernets eiendeler, forpliktelser, inntekter og utgifter.

Ekstern kommunikasjon/pressekontakt
Byggma-konsernets omdømme påvirkes av vår evne til å kommunisere på en enhetlig og profesjonell måte med eksterne aktører. Byggma-konsernet skal alltid søke å fremstå med mest mulig åpenhet, og være ærlig, imøtekommende og troverdig i sin omgang med eksterne aktører. For å sikre en enhetlig kommunikasjon med eksterne aktører, bør generelle forespørsler om selskapet eller dets ansatte og alle henvendelser fra mediene henvises til fabrikksjef eller konsernledelse. Konsernets medarbeidere skal informeres først i saker som angår deres arbeidsforhold.

Samfunnsansvar
Byggma-konsernets krever ærlighet, integritet og redelighet i alle forhold som angår vår forretningsvirksomhet. Byggmas mål er å sørge for et ryddig og ordentlig forhold til våre ansatte, samarbeidspartnere, miljøet og samfunnet generelt ved til enhver tid søke å etterleve våre verdier som er inkluderende, nyskapende og ansvarlig. Mer konkret innebærer dette at Byggma ikke bidrar til politiske kandidater eller politiske partier, viser respekt for kulturer i land vi opererer i, vi søker å rekruttere og utvikle lokal arbeidskraft og fremme lokale leveranser.

Miljø og helse
Byggma-konsernet har som mål å gjennomføre sin drift uten skade på mennesker eller miljø, og uten tap av materielle verdier. Reduksjon av forurensning og beskyttelse av det indre og ytre miljø skal være i tråd med samfunnets krav og forutsetninger. Byggma-konsernet skal preges av kontinuerlig arbeid for å bedre helse, miljø og sikkerhet i sine omgivelser og i forbindelse med våre leveranser.

Åpenhetsloven
Byggma-konsernet skal revidere alle kvalifiserte leverandører. Alle leverandører skal signere leverandørerklæring som bekrefter at de arbeider for å ha en verdikjede som overholder menneskerettigheter og sikrer anstendige arbeidsvilkår. Byggma-konsernets søkelys på arbeidsvilkår og menneskerettigheter vil fremover bli en enda større del av dette arbeidet. Byggma-konsernet tar avstand fra barne- og tvangsarbeid. For å sikre enda bedre oppfølging og risikokartlegging økes nå involveringen gjennom aktive besvarelser i våre innkjøpsprosesser. Byggma-konsernet skal kartlegge sine leverandører og risikovurdere dem løpende. Byggma-konsernet skal da ha en oversikt og ha prioritert hvilke områder det vil fokuseres på.

Byggma-konsernet vil i første rekke opprette dialog med leverandører hvor en ser en risiko for at kravene i åpenhetsloven ikke følges for å bidra til at menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold bedre kan ivaretas. 

Risikovurdering 
Risikovurdering er Byggma-konsernets arbeid med å kartlegge forhold i verdikjeden hvor det kan være risiko for brudd på Byggma-konsernets policyer og retningslinjer. Dette kalles aktsomhetsvurderinger. Byggma-konsernets aktsomhetsvurderinger baserer seg på FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og OECDs modell for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv (2018).